Meteen naar de inhoud

Verantwoording

ALEZ garandeert dat begeleiding aan de jongeren van hoge kwaliteit, duurzaam, veilig en verantwoord is. Hieronder lichten we graag toe hoe we dat hebben georganiseerd. We zijn er dan ook trots op dat onze aanmelding bij de Wtza (Wet toetreding zorgaanbieders) rond is.

 Meer weten? Over de cursief geschreven begrippen heeft ALEZ beleidsdocumenten beschikbaar die we je graag toesturen, mail naar info@alez-academie.nl

1. Goed bestuur
De stichting ALEZ is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 82081212. De statuten geven het raamwerk voor een goed bestuur. De bestuursleden krijgen geen financiële vergoeding en werken samen met de leerkrachten aan de doelen van de jongeren. 

De drie bestuursleden zijn allemaal ouder van één van de jongeren met een verstandelijke beperking. Hierdoor opereren ze verantwoord en transparant, open en integer, omgevingsbewust en participatief, lerend en zelfreinigend en doelgericht en doelmatig en vormen zo een goed bestuur

2. Bedrijfsvoering
Het bestuur houdt rekening met de financiële middelen die ALEZ heeft en zoekt altijd naar het beste alternatief indien de financiële middelen niet voldoende zijn. De bedrijfsvoering is controleerbaar en transparant. Zie ook onze tarievenlijst en onze algemene voorwaarden voor de manier waarop we de zorg leveren. 

3. Waarborgen kwaliteit van de begeleiding
De visie en missie staan centraal in de zorg die ALEZ levert: de ontwikkeling en de persoonlijke leerdoelen van de jongeren, gericht op een zo zelfstandig mogelijk leven, staan voor iedereen, in alle werkzaamheden, dus ook in de dagelijkse zorg en alle marketinguitingen centraal.  Ook het meten van de kwaliteit is hierop geënt. 

4. De begeleiders 
Het bestuur voert een actief beleid op het functioneren van de medewerkers die namens ALEZ de begeleiding verlenen, zodat zij bekwaam en bevoegd zijn. De begeleiders zijn allen MBO of HBO-geschoold in een relevant werkgebied (PABO, social work, (Ortho)Pedagogiek).

5. Veiligheid
ALEZ neemt de veiligheid van de begeleiders en de jongeren serieus. Daarom heeft ALEZ voor de verschillende veiligheidsaspecten noodzakelijk protocollen en meldformulieren ontwikkeld. 

medicatiebeleid
Het gebruik van medicijnen moet altijd mogelijk zijn, maar is aan afspraken gebonden. 

meldcode huishoudelijk geweld en seksuele mishandeling
Bij een vermoeden van huiselijk geweld of seksuele mishandeling maakt ALEZ gebruik van het stappenplan dat is opgesteld door de KNMG en MVWS. Het helpt de begeleiders of andere bij ALEZ betrokken personen goed te reageren op signalen die duiden op dit soort geweld. 

veilig melden van incidenten en calamiteiten
Incidenten willen we zoveel mogelijk voorkomen en als ze zich voordoen is het van belang dat er adequaat op wordt gereageerd. ALEZ vraagt van alle betrokkenen om incidenten waar zij getuige van zijn te melden bij het bestuur. Het bestuur kan dan zo nodig actie ondernemen en zorgdragen voor betrokkenen. Hetzelfde geldt voor bedrijfsongevallen. Het gaat hierbij zowel om ongevallen die leiden tot arbeidsverzuim als om ongevallen zonder verzuim op het werk. 

klachten en geschillen
Ieder persoon (jongere, zijn/haar vertegenwoordiger of derde persoon) die met ALEZ te maken heeft, kan een klacht hebben over datgene wat hij/zij (heeft) mee(ge)maakt bij of met ALEZ. Als jij een klacht hebt over ALEZ blijf dan niet zitten met jouw ontevredenheid, maar stel dit aan de orde. Lees er meer over op onze feedback-pagina.
ALEZ is aangesloten bij Klachtenportaal Zorg. Op www.klachtenportaalzorg.nl staat meer informatie over hoe je een klacht kunt oplossen. Klachtenportaal Zorg is bereikbaar op telefoonnummer 0228-322205.

6. De jongeren
Uiteraard staan de jongeren centraal bij ALEZ. Het gaat om hun groei en ontwikkeling tot zo zelfstandig mogelijke volwassenen. ALEZ houdt zich bij hun begeleiding graag aan de wettelijke eisen, die de eigen regie en welbevinden centraal stellen.